Privacyverklaring

Privacyverklaring
Vanwege de nieuwe verordening gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Stichting SCW Burgum haar privacybeleid aangepast. Het hoofddoel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) is om jou als persoon (nog meer) controle te geven over je gegevens.
In onze online privacyverklaring lees je wat dit voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting SCW Burgum betekent.

Online Privacyverklaring

Bij de St. SCW Burgum hechten wij veel waarde aan het waarborgen van de privacy en het beschermen van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen wij over hoe de St. SCW Burgum omgaat met jouw persoonsgegevens. Dit wordt beschreven in de volgende onderwerpen:

- Inleiding
- Doeleinden
- Gebruik van gegevens
- Websites; Logbestanden & Cookies
- Beveiliging
- Inzage & uitschrijven
- Bewaartermijnen
- Gegevensuitwisseling met derden
- Bewustwording
- Rechten
- Veranderingen
- Contact

Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle projecten, activiteiten en diensten die door de St. SCW Burgum worden uitgevoerd en/of ondersteund.
Ben je vrijwilliger bij of neem je deel aan activiteiten waarbij de St. SCW Burgum is betrokken, maar niet de eindverantwoordelijke is, dan verwijzen wij naar de privacyverklaring van de verantwoordelijke organisatie.

Doeleinden
Om onze ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag van de bewoners en vrijwilligers, verwerken wij persoonsgegevens. Met ‘persoonsgegevens’, of alleen ‘gegevens’, bedoelen we in dit privacy-beleid de gegevens die de St. SCW Burgum over jou als persoon verzamelt en/of beheert.
We hebben deze verdeeld in een aantal categorieën: Vrijwilligers, Deelname aan activiteiten, Jeugd & Jongeren en stagiair(e)s.

Vrijwilliger
Ons doel is om vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen koppelen aan openstaande vacatures en hulpvragen en/of het deelnemen aan vrijwilligerstrainingen. Ook willen wij je hiervan graag op de hoogte houden bijvoorbeeld via e-mail.
Dit betekent dat wij, samen met jou, een portfolio opstellen in onze vrijwilligersdatabase waarin we o.a. de volgende gegevens verwerken:

- NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens het aanmaken van een portfolio
- Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van vrijwilligers
- Bij inzet voor bepaalde projecten kan worden verzocht om een VOG

Deelname aan activiteiten
Bij deelname aan een van de activiteiten die worden ondersteund of georganiseerd door de St. SCW Burgum,
vaak in samenwerking met bewoners, vrijwilligers en/of andere organisaties, worden, bijvoorbeeld t.b.v. deel-nemerslijsten, de volgende gegevens verwerkt:

- NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum/leeftijd
- Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede, veilige begeleiding van de activiteit
- Telefoonnummer of e-mail adres van derden in geval van nood

Jeugd & Jongeren
De St. SCW Burgum ondersteunt en begeleidt diverse activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. Hiervoor worden, indien nodig, o.a. de volgende gegevens verwerkt:

- NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres van het kind/de jongere en/of de (wettelijk) vertegenwoordiger
- Leeftijd van het kind/de jongere
- Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt ten behoeve van deelname aan een van de activiteiten
- Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de jeugd en jongeren
- Telefoonnummer of e-mail adres van derden in geval van nood

Het is in sommige gevallen ook noodzakelijk om te beschikken over bijzondere (medische) persoonsgegevens.
Je kunt hierbij denken aan kinderen met een bepaalde allergie die deelnemen aan de activiteiten.

Indien het deelnemende kind/jongere, jonger is dan zestien jaar, of onder curatele is gesteld of er sprake is van mentorschap, is voor verwerking van persoonsgegevens, toestemming van de (wettelijk) vertegenwoordiger vereist (in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar naast toestemming van de jongere zelf).

Alle gegeven toestemmingen kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.

Stagiair(e)s
De St. SCW Burgum biedt studenten de mogelijkheid om ‘te proeven’ aan het werken in de praktijk. Voor een goede begeleiding van studenten en stagiair(e)s registeren wij gegevens zoals:

- NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres
- Leeftijd
- VOG
- Gegevens m.b.t. de studie als: niveau en studierichting
- Overige persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en stagiair(e)s met betrekking tot gezondheid en welzijn

Gebruik van gegevens
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en waar nodig zullen wij je expliciet om toestemming vragen. Indien het deelnemende kind/jongere, jonger is dan zestien jaar, of onder curatele is gesteld of er sprake is van mentorschap, is voor verwerking van persoonsgegevens, toestemming van de (wettelijk) vertegenwoordiger vereist (in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar naast toestemming van de jongere zelf). Alle gegeven toestemmingen kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.
Wanneer je een formulier op onze website invult (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), bij ons een klacht indient of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij je gegevens alleen voor zover dit nodig is om je e-mail of vraag te behandelen, te beantwoorden, de klacht af te handelen of de nieuwsbrief toe te sturen.

Websites: Logbestanden & Cookies

Logbestanden
Via onze website worden bezoekersgegevens opgeslagen. Dit zijn de zogeheten logbestanden, die wij gebruiken om onze bezoekers en het gebruik van de websites in kaart te brengen. Hierdoor kunnen wij onze websites en dienstverlening verder verbeteren. Bij logbestanden gaat het onder meer om gegevens als doorverwijzende en binnenkomende internetsites, IP-adressen en datum en tijd van het bezoek. De gegevens worden altijd anoniem gebruikt.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogeheten cookies om je een optimale dienstverlening aan te bieden. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op je computer. De cookie kan opgehaald worden tijdens een volgend bezoek aan de site.
Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website. Je hebt ook de mogelijkheid om jouw browser zodanig in te stellen dat hij het laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of deze instellingen te verhinderen het aan te maken.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De St. SCW Burgum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites. Dit geldt ook bij gebruik van social media als Facebook, Twitter en WhatsApp.

Beveiliging
De St. SCW Burgum maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen de gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage & uitschrijven
Je mag de St. SCW Burgum vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook mag je ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van je eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien je geen actieve relatie met de St. SCW Burgum meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij deze gegevens op jouw verzoek natuurlijk direct uit onze systemen.
Alle gegeven toestemmingen kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.

Bewaartermijnen
St. SCW Burgum zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is (en nooit langer dan de wettelijke termijn) om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld tenzij de toepasselijke wetten kortere of langere bewaarperioden voorschrijven.

Gegevensuitwisseling met derden
Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Indien noodzakelijk kunnen vastgelegde gegevens, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere organisaties of zorgverleners. Voor het uitwisselen van jouw persoonsgegevens vragen we in dat geval jouw uitdrukkelijke toestemming. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde.

Bewustwording
De St. SCW Burgum werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers,
vrijwilligers en studenten over het veilig werken met persoonsgegevens.

Rechten
Als persoon van wie de St. SCW Burgum gegevens verwerkt zoals beschreven in deze privacyverklaring, heb je enkele rechten die hieronder worden samengevat. Houd er rekening mee dat aan de uitoefening van deze rechten bepaalde vereisten en voorwaarden zijn verbonden overeenkomstig de toepasselijke wet.
 
Recht op inzage
Wil je inzage in de gegevens die de St. SCW Burgum van jou verwerkt, dan zal de St. SCW Burgum jou op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken en zo ja:
- om welke gegevens het gaat
- wat het doel is van het gebruik
- aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt
- wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is
- de reikwijdte van het inzagerecht
Voordat de St. SCW Burgum inzage in de gegevens toestaat, zal de identiteit van de aanvrager gecontroleerd worden. Gegevens van derden worden niet verstrekt.
Voor het verstrekken van een kopie van de gegevens zal de St. SCW Burgum vooralsnog geen bedrag in rekening brengen.

Recht op Dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw eigen persoonsgegevens te ontvangen die de St. SCW Burgum van jou heeft. Je kunt de St. SCW Burgum verzoeken om jouw persoonsgegevens over te dragen aan derden, bijvoorbeeld een andere dienstverlener van dezelfde soort dienst. De overdracht van gegevens gebeurt in een veilig, eenvoudig verwerkbaar format.

De St. SCW Burgum is niet verantwoordelijk voor de verwerking door de betrokkene of door een andere onderneming die persoonsgegevens ontvangt. Ze handelen namens de betrokkene, ook wanneer de persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd.

Recht op vergetelheid
Je kunt de St. SCW Burgum verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen als er geen wettelijke redenen meer zijn om deze gegevens te blijven bewaren. De St. SCW Burgum zal toelichten welke gegevens direct of op welke termijn en op welke manier verwijderd zullen worden.
Recht op bezwaar & beperking
De St. SCW Burgum respecteert het recht op bezwaar en/of beperking van het verwerken van persoonsgegevens als hiertoe een verzoek wordt ontvangen. Wij zullen de status in onze systemen hierop aanpassen.

Recht op rectificatie
Als de St. SCW Burgum een verzoek tot rectificatie van betreffende onjuiste persoonsgegevens ontvangt wordt dit op de juiste wijze verwerkt in onze systemen.
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of heb je een klacht over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je je klacht aan ons kenbaar maken via het contactformulier op onze website: www.glinstrastate.nl. Je hebt daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en diensten van de St. SCW Burgum. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze dienstverlening of onze websites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als je vragen hebt over dit privacy-beleid, kun je contact met ons opnemen.

Contact
De St. SCW Burgum is gevestigd aan:
Schoolstraat 83, 9251 EB Burgum (postadres)
Freerk Bosgraafstraat 18, 9251 CT Burgum (bezoekadres)
Telefoon: 0511 469060
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.glinstrastate.nl

Postadres

Schoolstraat 83
9251 EB  Burgum

Bezoekadres

Freerk Bosgraafstraat 18
9251 CT  Burgum

Tel.: 0511 46 90 60

Copyright © - St. SCW Burgum "Glinstra State" - Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacyverklaring - Credits
Webdesign + hosting
Eos Multimedia - Burgum